Členství

Členství v ZO VOS OU (dále jen ZO) je individuální, dobrovolné a nezastupitelné. Členem ZO může být kterýkoli zaměstnanec OU z řad akademických i neakademických pracovníků, student (např. doktorského studia) v pracovněprávním vztahu k OU, bývalý zaměstnanec OU v pracovněprávním vztahu k jiné organizaci, anebo v důchodu. Členství v ZO je slučitelné s jakoukoli akademickou i neakademickou funkcí.

Členství v odborech vzniká na základě písemné žádosti o členství (viz dokument Přihláška k členství) adresované předsedkyni ZO a písemné (elektronicky) informaci mzdové účtárně OU (o vstupu do ZO k uvedenému datu a souhlasu se srážením členského příspěvku, který činí 1% z čisté mzdy).

Bývalí zaměstnanci, kteří jsou stále členy organizace, hradí paušalní poplatek 80 Kč/rok.

Členství zaniká na základě písemné informace o zrušení členství v ZO adresované mzdové účtárně OU zasláním formuláře (Odhlášení z členství) potvrzeným předsedkyní ZO nebo jejím zástupcem; neplacením členských příspěvků ve stanovené výši po dobu delší než tři měsíce; vyloučením pro prokazatelné hrubé porušení Stanov VOS; ukončením pracovněprávního poměru k OU (nepožádá-li bývalý zaměstnanec OU o členství v ZO znovu) a úmrtím.

Členové organizace mají nárok na benefity (viz níže dokument "Katalog služeb") a právní poradenství (viz níže dokument "Právní poradenství"). Formuláře žádostí o příspěvky jsou ke stažení na portálu v sekci Orgány OU - Odbory - Dokumenty.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2022